ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО

Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје

ул.Македонија 11 А Скопје

ЕМБС 5236967

ЕДБ 4030998349525

трансакциска сметка 270052369670163 Халк Банка АД Скопје

сметка за порамнување во НБРСМ 100000000079003

овластен ревизор – Пецев ревизија ДООЕЛ Скопје

надзорна институција – Комисија за хартии од вредност