Подзаконски акти

Правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност

 1. Правилник за начинот на водење и одржување на одделни податоци за работењето на берзата
 2. Правилник за определување на други дополнителни критериуми кои треба да ги исполни членка на берза, кои не се определени во Законот за хартии од вредност и правилата за членство на берза
 3. Правилник за определување на дополнителни услови во врска со дозволените методи за тргување со хартии од вредност
 4. Правилник за определување на дополнителните податоци што се поднесуваат со барањето за дозвола за основање на берза и за постапката на донесување на одлука во врска со барањето
 5. ПРАВИЛНИК за содржината, начинот и роковите за поднесување на барање за изземање од обврската за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано лице
 6. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на проспектот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.28/2008)
 7. ПРАВИЛНИК за содржината на соопштението за запишување и уплата на хартии од вредност за понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност (Службен весник на РМ бр.28/2008)
 8. ПРАВИЛНИК за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.28/2008)
 9. ПРАВИЛНИК за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата (Службен весник на РМ бр.130/2006)
 10. ПРАВИЛА за однесување на комисионерите и вработените во Комисијата за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 11. ПРАВИЛНИК за начинот на пресметка на коефициентите на изложеност на овластеното правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 12. ПРАВИЛНИК за содржината и начинот на водење на книгата на налози (Службен весник на РМ бр. 6 /2007)
 13. ПРАВИЛНИК за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 14. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 15. ПРАВИЛНИК за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 16. ПРАВИЛНИК за постапката и условите за достапност на податоци од издавач на хартии од вредност и од акционерските друштва со посебни обврски за известување (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 17. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост на акционер, извештајот за промена на сопственост на акционер и конечниот извештај за промена на сопственост на акционер (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 18. ПРАВИЛНИК за содржината и роковите за поднесување на извештаи за работење на берза (Службен весник на РМ бр.119/2006)
 19. ПРАВИЛНИК за определување на износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните средства на брокерска куќа и овластена банка со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.52/2006)
 20. ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.122/2006)
 21. ПРАВИЛНИК за начинот и постапката за добивање дозвола за основање на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 22. ПРАВИЛНИК за преземање на вршење услуги во случај на одземање на дозвола за работа со хартии од вредност на овластено правно лице (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 23. ПРАВИЛНИК за начин на потврдување на прифаќање на налог за тргување со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 24. ПРАВИЛНИК за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на друштва за инвестиционо советување во Комисијата за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 25. ПРАВИЛНИК за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 26. ПРАВИЛНИК за условите за одредување на поврзани лица (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 27. ПРАВИЛНИК за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на инвестициони советници (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 28. ПРАВИЛНИК за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на брокери (Службен весник на РМ бр.122/2006)
 29. ПРАВИЛНИК за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на овластени правни лица за вршење услуги со хартии од вредност и нивните експозитури (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 30. ПРАВИЛНИК за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 31. ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на запишување на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.122/2006)
 32. ПРАВИЛНИК за содржината и начинот на чување на документите и податоците од страна на овластено правно лице (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 33. ПРАВИЛНИК за начинот и условите под кои депозитар на хартии од вредност овозможува позајмување на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 34. ПРАВИЛНИК за начинот и постапката за следење и надзор на работењето на овластените учесници на пазарот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.110 /2006)
 35. ПРАВИЛНИК за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (Службен весник бр.110/2006)
 36. ПРАВИЛНИК за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер (Службен весник на РМ бр.122/2006)
 37. ПРАВИЛНИК за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 38. ТАРИФНИК за утврдување на висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност
 39. ПРАВИЛНИК за начинот, содржината и роковите за поднесување на барање за необјавување на ценовно чуствителни информации во Проспектот на издавачот на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 40. ПРАВИЛНИК за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на друштво за инвестиционо советување (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 41. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето што се поднесува за дозвола за основање на берза (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 42. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост и извештајот за промена на сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 43. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 44. ПРАВИЛНИК за содржината на резимето на ревидираните годишни извештаи на берза (Службен весник на РМ бр.122/2006)
 45. ПРАВИЛНИК за начинот на спречување на злоупотреба на внатрешни информации (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 46. ПРАВИЛНИК за содржината на известувањето за затворање на јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност (Службен весник на РМ бр.6/2007)ПРАВИЛНИК за содржината на известувањето за затворање на јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 47. ПРАВИЛНИК за кадровска,техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 48. ПРАВИЛНИК за времето и начинот на обелоденување на ценовно чувствителни информации на акционерските друштва со посебни обврски за известување (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 49. ПРАВИЛНИК за формата и содржина на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 50. ПРАВИЛНИК за начинот и содржината на известувањата на лицата со пристап до внатрешни информации (Службен весник на РМ бр. 110/2006)
 51. ПРАВИЛНИК за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 52. ПРАВИЛНИК за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 53. ПРАВИЛНИК за износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните средства на друштвата за инвестиционо советување со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 110/2006)
 54. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 55. ПРАВИЛНИК за содржината, начинот и роковите на поднесување на извештаите за новоиздадените хартии од вредност од страна на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 56. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на годишните, полугодишните, тромесечните и тековните извештаи и резимето од годишните извештаи на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистар на Комисијата за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 57. ПРАВИЛНИК за определување на содржината и објавувањето на резимето на годишните ревидирани извештаи на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 58. ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на берза (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 59. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за основање на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 60. ПРАВИЛНИК за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.122/2006)
 61. ПРАВИЛНИК за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар на хартии од вредност и на средствата што ја сочинуваат основната главнина (Службен весник на РМ 6/2007)
 62. ПРАВИЛНИК за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување (Службен весник на РМ бр.110/2006)
 63. ПРАВИЛНИК за начинот и условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.122/2006)
 64. ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007) 
 65. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)
 66. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.122/2006)
 67. ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на издавањето, понудата и продажбата на деривативни финансиски инструменти на примарниот пазар, тргувањето со деривативните финансиски инструменти на секундарниот пазар и порамнувањето и утврдувањето на овие трговски трансакции
 68. П Р А В И Л Н И К за известување од страна на акционерско друштво со посебни обврски за известување за стекнати односно отуѓени хартии од вредност на правни или физички лица
 69. П Р А В И Л Н И К за известување од страна на акционерско друштво со посебни обврски за известување за стекнати односно отуѓени хартии од вредност на правни или физички лица
 70. СТАВ на Комисијата за хартии од вредност
 71. ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 6/2007) објавен во Службен весник на РМ број 108/2008
 72. ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза (Службен весник на РМ број 119/2006) објавен во Службен весник на РМ број 108/2008
 73. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на годинишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштва со посебни обврски за истражување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.112/2008).

Правилници од Законот за инвестициони фондови

 1. пресметување на нето вредноста на имотот на инвестициониот фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или акција на инвестициониот фонд (Службен весник на РМ бр. 151/07)
 2. начин и услови за доставување на информациите до Комисијата за хартии од вредност од страна на друштвата за управување со фондови
 3. содржина на Јавниот повик за купување документи за удел при основање на отворениот фонд, односно запишување акции при основање на затворениот фонд
 4. начин на вршење контрола на работењето на инвестиционите фондови, друштвата за управување со инвестиционите фондови и депозитните банки
 5. содржина на Проспектот по видови инвестициони фондови
 6. висина и начин на уплата на акциите на друштвото за управување со фондовите во затворениот фонд
 7. ПРАВИЛНИК за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со фондови
 8. Одлука за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на приватни фондови 
 9. Одлука за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на отворени фондови 

Правилници кои произлегуваат од Законот за превземање на акционерски друштва

 1. ПРАВИЛНИК за формата и содржината на полномошното за гласање за поединечни работи на седница на собранието на акционери на акционерското друштво
 2. ПРАВИЛНИК за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за откуп
 3. ПРАВИЛНИК за начинот на вршење контрола на работењето на акционерските друштва и на учесниците на пазарот на капитал во делот на применување на Законот за преземање на акционерските друштва
 4. ПРАВИЛНИК за утврдување на критериумите за поврзани лица
 5. ПРАВИЛНИК за содржината на извадокот од проспектот за откуп на хартии одвредност
 6. ПРАВИЛНИК за содржината на проспектот за откуп на хартии од вредност
 7. ПРАВИЛНИК за деталната содржина, начинот и роковите за објавување на известувањата за деловни настани кои би можеле да имаат значително влијание на цената на хартиите од вредност

Комисијата за хартии од вредност е надлежна и за спроведување на два правилници кои произлегуваат од Законот за девизно работење, и тоа:

 1. Правилник за добивање одобрение за издавање и воведување на хартии од вредност и документи за удел во резидентните инвестициони фондови во странство
 2. Правилник за добивањето одобрение за издавање и воведување на странски хартии од вредност во Република Македонија