Интерни акти

-Тарифник

-Општ Договор со клиент

-Општи услови за работење на Брокерската куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје

-Процедури за извршување на налози од клиенти под услови кои се поволни (во најдобар интерес) за клиентот

-Интерни правила за работа и контрола-Контролни процедури-

-Акт за прием на налози по електронски пат

-Правилник за деловна тајна