Интерни акти

-Општ Договор со клиент

-Општи услови за работа на брокерската куќа

-Процедури за извршување на налози од клиенти под најповолни услови

-Контролни процедури

-Тарифник

-Правила за начинот и постапката на поднесување на жалба од страна на клиентите