ВРАБОТЕНИ

Директор и овластен брокер

Лидија Трајковиќ
Извршен директор и Овластен брокер
ВСС Економски факултет
тел: (02) 3 219-333; 3 219-310
факс: (02) 3 219-477
e-mail: l.trajkovic@fersped.com.mk

Овластени брокери

Лазо Смилевски
Овластен брокер
ВСС Економски факултет
тел: (02) 3 219-479
факс: (02) 3 219-477
e-mail: b.stojanovic@fersped.com.mk