ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ИЗВРШЕН ЧЛЕН

ЛАЗО СМИЛЕВСКИ
Дипломиран економист
Извршен член на Одборот на директори и Извршен директор

НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ

ДРАГАН НАКОВ
Дипломиран економист
Неизвршен член  и Претседател на Одборот  на директори

ТОДОР СЕЈЗОВ
Дипломиран економист
Неизвршен и независен член  на Одборот на директори