Закони

Закон за хартии од вредност

 • Закон за хартии од вредност (неофицијален пречистен текст) преземете го (word документ 157кB)
 • Законот за хартии од вредност објавен во “Службен весник на Република Македонија” број 95/2005.
  преземете го (pdf документ, 417kB)
 • Закон за изменување на Законот за хартии од вредност објавен во Службен весник на Република Македонија број 25/2007.
  преземете го (Word документ, 935 kB)
 • Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност објавен во “Службен Весник на Република Македонија” број 7 од 15.01.2008 година.
  преземете го (Word документ, 166kB)
 • Неофицијален пречистен текст на Законот за хартии од вредност мај 2010 година преземете го
 • Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност објавен во “Службен Весник на Република Македонија” број 135 од 03.10.2011 година преземете го
 • Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност во “Службен Весник на Република Македонија“ број 13 од 23.01.2013 година преземете го.pdf

Закон за преземање на акционерски друштва

Закон за инвестициски фондови

Закон за девизно работење

Закон за трговски друштва