Закони

Закон за хартии од вредност

Закон за преземање на акционерски друштва

Закон за инвестициски фондови

Закон за трговски друштва

Закон за девизно работење

Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Закон за заштита на лични податоци

линк до регулатива