Права на акционерите

Основни права кои произлегуваат до правото на сопственост на акции :

-Право на глас

-Право на дивиденда

-Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стречајната маса

-Право на еднаков третман

-Право на известување

-Право на увид во акционерската книга

-Право на слободен пренос на акциите

-Право на поднесување на тужба против одлуките на собранието на друштвото

Механизми за заштита на правата и интересите на акционерите

-Постапување со внимание на уреден и совесен трговец

-Голема зделка и зделка со заинтересирана страна

-Обврска во случај на загуба, на презадолженост и на неспособност за плаќање