Преземање на акционерско друштво

Законот за преземање на акционерски друштва се применува за хартии од вредност кои котираат на берза и за хартии од вредност издадени од акционерски друштва со посебни обврски за известување, согласно Законот за хартии од вредност.

Преземањата на акционерските друштва се законски регулирани.

Основните принципи на кои се темелат регулативите од областа на корпоративните преземања се: заштита на правата на акционерите, особено на малцинските акционери, недискриминација во постапката на преземање и обезбедување фер правила за сите учесници во постапките на преземање, информирање на вработените во друштвото кое што е цел на преземањето, допуштањето на конкурентски понуди од страна на други понудувачи кои ги обврзуваат истите правила како  и првичниот понудувач, со право на првиот понудувач да ја повлече својата понуда.

Задолжителна понуда за преземање

Лице само или заедно со лицата со  кои дејствува заеднички не смее да стекне повеќе од 25% од хартиите од вредност со право на глас издадени од определено акционерско друштво без претходно да даде понуда за преземање.Понуда за преземање е должно да даде лице кое само или заедно со лицата со кои дејствува заеднички го достигнало контролниот праг на преземање.

Преземач, кој спровел успешна понуда за преземање, може да се стекне со 5% од акциите со право на глас во рок од 2 години (дополнителен праг за преземање). Доколку преземачот во рок од 2 години го достигне дополнителниот праг за преземање е должен да даде понуда за преземање.

Обврската за давање на понуда за преземање престанува кога преземачот со успешна понуда за преземање се стекнал со најмалку 75% од акциите со право на глас на акционерското друштво (конечен праг на преземање).

При утврдување на процентот на учество во правата на глас се земаат превид правата на глас од сите акции со право на глас на друштвото, вклучително сопствените акции и акциите кај кои остварувањето на правото на глас на другите акционери е ограничено според закон.

Доброволна понуда за преземање

Доброволна понуда за преземање може да даде лице  кое само или заедно со лицата со кои дејствува заеднички не стекнало 25% од хартиите од вредност на друштвото кои обезбедуваат право на глас , а кое сака да изврши преземање.