Купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиент

Домашни физички лица

Потребни документи

 • лична карта или пасош или копија од лична карта или пасош заверена кај нотар
 • копија од трансакциона сметка во банка

Општи одредби

За клиентот продавач/купувач – физичко лице, врз основа на податоците што ќе се добијат од важечки документ за идентификација (лична карта или пасош), се изготвува следнава документација:

 • Брокерски договор;
 • Налог за продавање/купување;
 • Прифаќање на налог за продавање/купување;
 • Образец за отварање на нова сметка на имател на хартии од вредност (доколку клиентот не поседува сметка до тој момент );
 • Образец за регистрирање полномошно за резервирање на хартиите од вредност (доколку клиентот продава хартии од вредност).

Во прилог на горенаведената документација клиентот приложува и трансакциона сметка како и оригинал полномошно доколку застапува или е застапувано од друго лице.

Странски физички лица

Потребни документи

 • лична карта или пасош или копија од лична карта или пасош заверена кај нотар
 • копија од трансакциона сметка во банка

Општи одредби

За клиентот продавач/купувач – Странски физичко лице, врз основа на податоците што ќе се добијат од важечки документ за идентификација (лична карта или пасош) во оригинал,  или копија од документот за идентификација заверена на нотар или овластена институција во домицилната држава, се изготвува следнава документација:

 • Брокерски договор;
 • Налог за продавање/купување;
 • Прифаќање на налог за продавање/купување;
 • Образец за отварање на нова сметка на имател на хартии од вредност (доколку клиентот не поседува сметка до тој момент );
 • Образец за регистрирање полномошно за резервирање на хартиите од вредност (доколку клиентот продава хартии од вредност).

Во прилог на горенаведената документација клиентот приложува и трансакциона сметка како и оригинал полномошно доколку застапува или е застапувано од друго лице.

Странски физички лица

Домашни правни лица

Потребни документи

 • Оригинал или копија заверена кај нотар од тековната состојба на правното лице издадена од Централниот Регистар , не постара од 6 месеци
 • Лична карта од законскиот застапник  и од крајните сопственици на правното лице
 • Трансакциска сметка во банка

Општи одредби

За клиент продавач/купувач – правно лице, врз основа на даночен број и решение/тековна состојба на правното лице издадени од Централен регистар на Република Македонија, се изготвува следнава документација:

 • Брокерски договор;
 • Налог за продавање/купување;
 • Прифаќање на налог за продавање/купување;
 • Образец за отварање на нова сметка на имател на хартии од вредност (доколку клиентот не поседува сметка до тој момент);
 • Образец за регистрирање полномошно за резервирање на хартиите од вредност (доколку клиентот продава хартии од вредност).

Доколку правното лице  е застапувано од друго лице потребно е да се приложи и оригинал полномошно дадено од законскиот застапник на правното лице.

Врз основа на склучениот договор, а во согласност со инструкциите на клиентот, брокерската куќа на посебен образец  го евидентира секој налог за купување или продавање на хартии од вредност добиен од клиентот.

Во прилог на горенаведената документација клиентот приложува и  трансакциска сметка во банка .

Странски правни лица

Потребни документи

 • Оригинал или копија заверена кај нотар од тековната состојба на правното лице издадена од Централниот Регистар , не постара од 6 месеци
 • Лична карта од законскиот застапник  и од крајните сопственици на правното лице
 • Трансакциска сметка во банка

Општи одредби

За клиент продавач/купувач – странско правно лице, потребен е документ за регистрација издадена од надлежен орган, во оригинал или копија заверена на нотар или овластена институција во домицилната држава, се изготвува следнава документација:

 • Брокерски договор;
 • Налог за продавање/купување;
 • Прифаќање на налог за продавање/купување;
 • Образец за отварање на нова сметка на имател на хартии од вредност (доколку клиентот не поседува сметка до тој момент);
 • Образец за регистрирање полномошно за резервирање на хартиите од вредност (доколку клиентот продава хартии од вредност).

Доколку правното лице  е застапувано од друго лице потребно е да се приложи и оригинал полномошно дадено од законскиот застапник на правното лице.

Врз основа на склучениот договор, а во согласност со инструкциите на клиентот, брокерската куќа на посебен образец  го евидентира секој налог за купување или продавање на хартии од вредност добиен од клиентот.

Во прилог на горенаведената документација клиентот приложува и  трансакциска сметка во банка Странски правни лица