Начин на оданочување

Начин на оданочување

Согласно последните измени и дополнувања на Законот за персоналниот данок на доход  ( Сл.в.на РМ бр.166/2012)

Одредбите од Законот од персоналниот данок на доход кои се однесуваат на оданочувањето на капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност, нема да се применуваат од 01 јануари 2013 година до 31 декември 2015 година.